نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذزبایجان، تبریز، ایران.

چکیده

-آسپاراژیناز آنزیمی است که اسید آمینه ی آسپاراژین را به آسپارتیک‌اسید و آمونیاک هیدرولیز می‌کند. L -آسپاراژیناز داروئی برای درمان لوکمیا و لنفوما به‌طور اساسی از باکتری‌هایی مانند Escherichia coli وErwina chrysanthemi تولید می‌شود و جستجو برای یافتن منابع جدید برای این آنزیم ادامه دارد. در این تحقیق جداسازی باکتری‌های تولید کننده آنزیم L-آسپاراژینازاز پساب حاصل از فرآوری سیب زمینی انجام شد. پساب حاصل از مرحله شستشو، حاوی تمام ترکیبات محلول در آب سیب‌زمینی نظیر مقادیر قابل توجهی از اسید آمینه ی آسپاراژین است. جداسازی و غربالگری باکتری‌ها بر روی محیط‌های نوترینت آگار و محیط M9 انجام شد. دو جدایه با نام‌های PW4 وPW5 قابلیت تولید آمونیوم در محیط M9 را دارا بودند. شناسایی مولکولی و آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد که این جدایه‌ها به ترتیب متعلق به جنس Escherichia وEnterococcus هستند. سنجش کمی و کیفی میزان تولید آنزیم این جدایه‌ها در شرایط مختلف انجام شد. بیشترین میزان تولید را جدایه‌ی PW4 در صورت رشد در محیط حاوی گلوتامین با میزان
IUml-1 10 نشان داد. بیشینه‌ی میزان تولید آنزیم توسط جدایه‌ی PW5 نیز در نتیجه تغلیظ مایع رویی حاصل از کشت باکتری در محیط کشت حاوی آسپاراژین به میزان IUml-133/2 مشاهده شد. دو آنزیم بررسی شده فعالیت گلوتامینازی از خود نشان ندادند. نتایج نشان داد، بیشینه‌ی فعالیت آنزیم تولیدی توسط جدایه‌ی PW4 در دمای 37 درجه سلسیوس بوده و فعالیت آنزیم در دماهای پائین‌تر و بالاترکاهش از آن کاهش می یابد. این نتایج خاطرنشان می سازد که این آنزیم قابلیت مطالعات بیشتر جهت استفاده در طراحی دارو را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of asparaginase-producing bacteria from potato processing wastewater

نویسندگان [English]

  • Neda Neghabi 1
  • Elaheh Zadeh Hosseingholi 1
  • Mohammad Pazhang 1
  • Nader Chaparzadeh 2

1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

L-asparaginase is an enzyme which hydrolyze the amino acid asparagine into aspartic acid and ammonia. L-asparaginase used for leukemia and lymphoma treatment is produced mainly from bacteria such as Escherichia coli and Erwinia chrysanthemi and search continues to find new sources for this enzyme. In this study, isolation of bacteria producing L-asparaginase from wastewater of potato processing was performed.The wastewater containing all the soluble compounds in potato juice, such as significant amounts of asparagine amino acids. Bacterial isolation and screening were performed on nitrogen agar and M9 media. Two isolates, called PW4 and PW5, were able to produce ammonium in the M9 medium. The results of molecular identification and biochemical tests showed that these isolates belong to the genus Escherichia and Enterococcus, respectively. Quantitative and qualitative measurements of the enzyme production of these isolates were carried out in different conditions. The highest enzyme activity of 10 IUml-1 was seen in PW4 isolate growth in the in a medium containing glutamine. The maximum amount of enzyme activity of PW5 isolate, 2.33IUml-1 was observed as a result of bacterial culture in a culture medium containing asparagine. The enzymes produced by both isolates did not show glutaminase activity. The maximum activity of the enzyme produced by PW4 isolate was evaluated at 37 ° C and enzyme activity decreased at lower and higher temperatures. These results suggest that this enzyme has a potential to be further studies for use in drug design .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Potato
  • Asparaginase
  • Escherichia
  • Enterococcus