نویسندگان

1 گروه کشاورزی، واحد کرمانشاه، داتشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

4 عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی رازیانه (.Fueniculum vulgare Mill) می‌باشد که در طب سنتی کاربرد فراوان دارد. جهت تعیین میزان تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ‌های مختلف رازیانه این تحقیق در دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه انجام گرفت. 16 اکوتیپ با استفاده از 15 آغازگرISSR مورد ارزیابی قرار گرفت. آغازگرهای IS13 و IS10 به ترتیب با 10 و 9 باند بیشترین تعداد و آغازگر IS16 با 3 باند کمترین تعداد باند را تکثیر نمودند. میانگین درصد چند شکلی، محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC)، شاخص نشانگری (MI) و شاخص نسبت چندگانه موثر (EMR) در بین اکوتیپ‌های مورد بررسی به ترتیب برابر 00/91%، 36/0، 83/1 و 98/4 بود. میانگین شباهت ژنتیکی مشاهده شده براساس اطلاعات این نشانگرها برابر 567/0 بود. بیشترین تشابه را اکوتیپ‌های (اردبیل 1) با (اردبیل 2) و (تهران 2) با (لرستان) (85/0) و کمترین تشابه را ژنوتیپ (بانک ژن 2) با (کرمانشاه) و (هرمزگان 3) (55/0) داشت. نتایج حاصل از گروه‌بندی تجزیه خوشه‌ای اکوتیپ‌‌ها را در3 گروه قرارداد که این نتیجه توسط تجزیه به مختصات اصلی تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of genetic diversity in Foeniculum vulgare using ISSR molecular marker

نویسنده [English]

  • mehranoosh Gholipour 4

4 Department of Agriculture, Payame Noor University, I.R. Iran

چکیده [English]

Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is one of the well-known medicinal and aromatic plants. To determine variability between 16 Iranian Fennel ecotypes based on molecular markers, an experiment was carried out based on completely randomized design with three replications at Payame Noor University of Kermanshah, Iran, in 2014. Ecotypes were evaluated based on 15 ISSR primer markers. All of the ISSR primers showed 77 visible bands. The ISSR13 and ISSR10 primers had the most number of bands with 10 and 9 bands respectively. The mean polymorphic information content (PIC=0.36), marker index (MI= 1.83), Effective multiplex ratio (EMR= 4.98) and polymorphism percentage (91%) indices were calculated for all primers. Total genetic similarity based on these primers was 0.567 percent. Cluster analysis classified all ecotypes to three groups. This clustering was confirmed by principal coordinate (PCo) and analysis of molecular variance (AMOVA).

Genotypes were evaluated based on 15 ISSR primer markers. All of the ISSR primers showed 77 visible bands. The ISSR13 and ISSR10 primers had the most number of bands with 10 and 9 bands respectively. The mean polymorphic information content (PIC=0.36), marker index (MI= 1.83), Effective multiplex ratio (EMR= 4.98) and polymorphism percentage (91%) indices were calculated for all primers. Total genetic similarity based on these primers was 0.567 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fueniculum vulgare
  • Genetic variabilit
  • ISSR