نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگاه هوا فضا، وزارت علوم و تحقیقات، تهران 834-14665، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آل طه، تهران، ایران

چکیده

سرطان کولون یکی از مهمترین بدخیمی های شایع و از عوامل عمده مرگ و میر می باشد. امروزه به استفاده از عصاره های گیاهی مانند فیکوسیانین و عصاره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) در درمان این بیماری توجه بسیاری شده است. در این مطالعه تاثیر سینرژیک عصاره C. colocynthis و ترکیب فیکوسیانین بر رشد رده سلولی سرطان کولون و بیان ژنهای caspase-8 و Bcl2 بررسی شد. پس از تیمار رده سلولی سرطان کولون انسانی (HT-29) در زمان های (24، 48 و 72 ساعت) با غلظت‌های مختلف عصاره و فیکوسیانین و همچنین تیمار همزمان این دو ماده، درصد سلولهای زنده با روش MTT محاسبه و بیان ژن های caspase-8 و Bcl2 با روش real time PCR سنجش گردید. بیشترین مهار رشد رده سلول های سرطانی پس از تیمار هر دو ماده با غلظت های بالا مشاهده گردید. تفاوت معنی داری بین زمان های مختلف تیمار تنها در غلظت های پایین (1و2 g/ml) مشاهده شد. عصاره و فیکوسیانین به ترتیب موجب کاهش27/10 و 22/5 برابری بیان ژن Bcl2 گردید. همچنین تیمار همزمان عصاره و فیکوسیانین با کاهش 31/7 برابری بیان این ژن همراه بود. عصاره C. colocynthis بیان ژن Caspase-8 را 2/3 برابر افزایش داد. عصاره و ترکیب عصاره و فیکوسیانین با افزایش قویتر بیان ژن Caspase-8 و از طرفی فیکوسیانین و ترکیب عصاره و فیکوسیانین با کاهش قویتر بیان ژن Bcl2، سبب القاء مرگ برنامه ریزی شده در رده سلولی سرطان کولون انسانی (HT-29) شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Synergic effect of Abujahl watermelon extract (Citrullus colocynthis) and Phycocyanin on apoptosis inducton in human colon cancer cell line (HT-29)

نویسندگان [English]

  • Marjan Arbabi 1
  • Halimeh Hasanpoor 2
  • Somayeh Arabzadeh 3
  • Parvaneh Maghami 1

1 Department of biology, Faculty of science, Azad university

2 Aerospace Research institute, Ministry of science research and technology, Tehran, Iran

3 Department of biology, Faculty of science, Ale Taha institute of higher education, Tehran Iran

چکیده [English]

Colorectal Cancer is one of the most common malignancies and is one of the mojor causes of mortality. Todayes, researchers pay attention to use of herbal extracts, including phycocyanin and Citrus colocynthis extract for treatment of colon cancer. In this study the synergic effect of these compoundson colon cancer cells growth and expression of caspase-8 and Bcl2 genes was assessed. After treatment of human colon cancer cells (HT-29) in differnet times (24, 48 & 72h) and with different concentrations of aqueous and phycocyanin watermelon extract and also combination of aqueous extract and phycocyanin, percentage of live cells was calculated using MTT method. Then expression of caspase-8 and Bcl2 genes were measured by real-time PCR. The highest inhibition of growth of cancer cells was observed after treatment with high concentration of both compounds. In addition, significant differences were observed between the different treatment times with low concentration (1 and 2 g/ml). The aqueous extractand phycocyanin reduced the expression of Bcl2 gene by about 10.27 and 5.22, respectively. However, the combination of extract and phycocyanin was associated with a decrease of 7.31% in expression of this gene. The extract increased the expression of Caspase-8 gene by 2.3 fold. Citrus colocynthis extract induces apoptosis by strongly increasing the expression of caspase-8 gene. Additionally, the phycocyanin and the combination of extract and phycocyanin strongly decreased the expression of Bcl2 gene. Phycocyanin and extract and Phycocyanin combination had stronger anti-cancer effects than extract alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abujahl Watermelon Extract
  • Phycocyanin
  • Colon cancer
  • Apoptosis