نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

گذر به گل‌دهی، یک تغییر فاز اصلی در چرخه‌ی زندگی گیاهان است. ژن Flowering locus T (FT)، به عنوان ژن هدف مسیر فتوپریود، گل‌دهی را تحریک می‌کند. پروتئین FT، از اجزای اصلی هورمون گلدهی (فلوریژن) است. این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین توالی این ژن در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) انجام شد. RNA کل از برگ جوان گیاه در مرحله‌ی زایشی، استخراج و برای ساخت cDNA استفاده گردید. آغازگر‌های اختصاصی بر اساس توالی‌ ژن‌های همساخت FT در گیاهان هم خانواده، طراحی و برای واکنش ‌RT-PCR استفاده گردید. محصول این واکنش پس از خالص سازی، توالی یابی شد. نتایج، نشان دهنده‌ی تکثیر قطعه‌ی مورد نظر از ژن به طول 294 نوکلئوتید بود که LsFT نامیده و در پایگاه ژن NCBI با شماره‌ی دسترسی KP070729 ثبت شد. این قطعه از ژن، کدکننده‌ی بخش عمده‌ی قلمرو پروتئین متصل شونده به فسفاتیدیل اتانول آمین (PEBP) است که توالی آمینواسیدی آن در گیاهان، به‌میزان بسیار زیادی حفاظت شده است. مقایسه‌ی توالی پروتئین استنباطی LsFT با سایر هم‌ساخت‌های FT نشان دهندهی شباهت بین 61 تا 94 درصدی این توالی با توالی‌های مشابه بود. مطابق این نتایج، LsFT نیز به ‌عنوان هومولوگ FT در تحریک گل‌دهی نقش دارد و می‌تواند به‌عنوان ژن محرک گل‌دهی در شاهی عمل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation and Sequencing of Flowering locus T (FT) homologous gene in Lepidium sativum L.: a Phylogeny study of its deduced protein

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Sheikhbahaei 1
  • Farkhondeh Rezanejad 2
  • Hoseinali Sasan 1
  • Hadi Ravan 1

1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

The transition to flowering is a major phase change in life cycle of plants. Flowering locus T (FT) gene is the final signaling target gene of the photoperiod pathway that promotes flowering. FT protein is a major component of flowering hormone (florigen). This study was performed to identify FT homologus gene in garden cress (Lepidium sativum L.). Total RNA was isolated from young leaf tissues of L. sativum in reproductive phase and was used for first-strand cDNA synthesis. The specific primers were designed based on nucleotide sequence alignment of FT homologus genes from other plants and were used in RT-PCR. The RT-PCR product were purified and sequenced. The results indicated amplification of 294 nucleotides fragment that was named LsFT and registered in NCBI database with access number KP070729. This part of FT gene codes major part of phosphatidyl ethanolamine-binding Protein (PEBP) domain of FT protein that is conserved in amino acid sequence in many plants. Comparison of this deduced protein with FT homologous proteins from other species showed %61 to %94 identity. According to these results, LsFT can play a similar role as FT in flowering induction and could act as a flowering inducer gene in Lepidium sativum L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Flowering
  • Phylogeny
  • protein
  • RT-PCR