نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه گیاهپژشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

5 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

آ. قارچ Aspergillus nigerمیکروارگانیسمی است که آنزیم های گروه پکتیناز را در سطوح بالایی تولید می کند. در این قارچ ژن های PgaA خانواده شماره 28 گلیکوزید هیدروزلازها که آنزیم های پلی گالاکتوروناز ترشح می کنند را کد می کنند. جلبک های سبز و جلبک های سبز-آبی با داشتن ترکیبات پکتینی، سلولزی و همی سلولزی زایلان، آرابینوزایلان و غیره در ساختار خود می توانند به عنوان پیش ماده برای تولید آنزیم های سلولاز، زایلاناز و پکتیناز در قارچ ها عمل نمایند. در این پژوهش تاثیر غلظت های 500 و 1000 میکروگرم در میلی لیتر عصاره جلبک سبز Spirogyra sp. بر میزان ترشح آنزیم پکتیناز و همچنین سطح بیان ژن PgaA در بازه های زمانی چهار و هشت روز پس از افزودن عصاره جلبک به محیط کشت، با استفاده ازتکنیک Quantitative Real-time PCR ارزیابی گردید.. بیشترین میزان ترشح آنزیم در روز هشتم پس از اضافه کردن عصاره جلبک با غلظت 100 میلی گرم در میلی لیتر به محیط کشت مشاهده شد (28/4 واحد بر میلی لیتر). آنالیز بیان ژن PgaA نشان داد که بیشترین میزان سطح بیان ژن مربوط به بازه زمانی 4 روز بعد از افزودن عصاره جلبک به محیط کشت با غلظت 1000 میکرو گرم ر میلی لیتر بوده است:.با توجه به تاثیر مثبت ترکیبات جلبک اسپیژوژیر بر میزان بیان ژن رمز کننده آنزیم های پکتیناز و افزایش ترشح آنزیم چنین نتیجه گیری می شود که میکروجلبکها می تواننند منابع بسیار مناسبی جهت تولید آنزیم از قارچ های مستعد باشند و در صنایع بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار گیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of green algae extract; Spirogyra sp. on the rate of pectinase enzyme secretion and expression level of PgaA gene in Aspergillus niger

نویسندگان [English]

  • amir masoud heydari nezhad 1
  • Naser Panjehkeh 2
  • Seayed kazem Sabbagh 3
  • Mohammad Salari 4
  • Mohammad Reza Sarafraz ardakani 5

1 Plant Protection Dep., Faculty of Agriculture., University of Zabol. Zabol, IR. of Iran

2 Associate prof. Plant Protection Dep., Faculty of Agriculture., University of Zabol. Zabol, IR. of Iran

3 Associate prof. Biology Dep., Faculty of Science., Yazd University. Yazd, IR. of Iran

4 َAssociate prof. Plant Protection Dep., Faculty of Agriculture., University of Zabol. Zabol, IR. of Iran

5 َAssistant prof. Biology Dep., Faculty of Science., Yazd University. Yazd, IR. of Iran

چکیده [English]

Aspergillusniger is one of the microorganisms that produce the pectinase enzymes group of the at high levels. In this fungus, PgaA genes code Glycoside hydrolase family 28 that secrete polygalacturonase enzymes. Green algae (Chlorophyceae) and blue-green algae (Myxophyceae) having pectin, cellulose and hemicellulose compounds such as xylan, arabinoxylan in their structure could act as a precursor to the production of cellulase, xylanase and pectinase enzymes in fungi. In this work, the effect of green algae extract ; Spirogyra sp. at 500 and 1000 mg/mL concentration on the rate of pectinase enzyme secretion and the relative expression of PgaA gene at 4 and 8 day after adding algae extract to culture medium was evaluated using qRT-PCR analysis. . The highest level of enzyme secretion was observed at 8th days after algae extract adding to culture medium at 1000 mg/mL concentration( 4.28 U/ml). Gene expression analysis of PgaA gene showed that the highest expression level was relted to 4th days time interval after adding alge extract at 1000 mg.mL (10/142). According to positive effect of spirogyra algae compounds on expression level of PgaA gene responsible to pectinase production and increase of enzyme secretion, it is concluded that microalgaes could be used as important sources of enzyme production from favorable fungi and could be useful in biotechnological industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Green algae
  • pectinase
  • PgaA gene
  • real-time PCR