نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سنندج ایران

چکیده

Pseudomonas syringae. pv.syringae عامل شانکر درختان میوه هسته دار، یکی از مهم ترین بیمارگرهای گیاهی در جهان است. پس از جمع‌آوری گیاهان از مناطق مختلف استان کردستان و تهیه عصاره‌ی الکلی (اتانول 70 درصد)، حداقل غلظت مهارکنندگیMIC و غلظت کشندگی MBC روی سویه‎ی باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره های الکلی گیاه آویشن و به لیمو اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نشان دادند. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره الکلی آویشن و به لیمو به ترتیب 65/0 و 31/1 و هم چنین حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره های مذکور به ترتیب 31/1 و 62/2 میلی گرم در میلی لیتر محاسبه گردید. باکتری سودوموناس سرینگه نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین، اریترومایسین، جنتامایسن، نالیدیکسیک اسید به ترتیب با قطر هاله 25، 15، 25، 27 میلی متر حساس و نسبت به آنتی بیوتیک پلی میکسین با قطر هاله 15 میلی متر متوسط تشخیص داده شد و قطر هاله عدم رشد برای اکسی کلرورمس 15 میلی متر ملاحظه گردید.
با توجه به نتایج این مطالعه، عصاره گیاهان آویشن و به لیمو اثرات معنی داری در کنترل باکتری مذکور در شرایط آزمایشگاهی دارند که با تحقیقات بیش تر می توان از آن ها به عنوان جایگزین مناسبی برای سموم استفاده نمود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

l activity of alcoholic extracts of Thymus spp. and Aloysia spp. against Pseudomonas syringae in laboratory condition

نویسنده [English]

  • Faegheh Etminani 1

1 Young researcher and elite club

چکیده [English]

Antibacterial activity of alcoholic extracts of Thymus spp. and Aloysia spp. against Pseudomonas syringae in laboratory condition

Abstract:
P. syringae pv. syringae (Pss), the causal agent of bacterial canker and blast of stone fruit trees, is one of the most important plant pathogen in the world. This research was conducted to survey antibacterial activity of plant extraction on P. syringae pv. syringae bacterial strains. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) activity for bacterial strains were determined. Inhibitory concentrations (MICs) of alcoholic extract of Thymus spp. and Aloysia spp. were 0/65 and 1/31 and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) activity was 1/31 and 2/62 mg/mL respectively. Pseudomonas syringae was recognized susceptible to Tetracycline, Erythromycin, Gentamicin and nalidixic acid with halo diameter 25, 15, 25 and 27 and medium susceptibility to Polymyxins with 15 mm and finally 15 mm were observed for Copper oxychloride. According to the results, plant extraction showed significant effect on control of the above mentioned bacteria in laboratory condition and with further research, it can be used instead of chemical compound.

Keywords: Aloysia, canker, Pseudomonas, Thymus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aloysia
  • canker
  • Pseudomonas
  • Thymus