نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی

2 زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی همدان

3 زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشگاه همدان- دانشکده کشاورزی

چکیده

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni از تیره Composite گیاهی چند‌ساله، علفی و دگر‌گرده‌افشان می‌باشد. با توجه به پایین بودن در‌صد جوانه‌زنی بذر و ناهمگنی گیاهان تکثیر یافته از بذور از نظر میزان شیرینی، ریز‌ازدیادی این گیاه با استفاده از روش‌های کشت بافت به منظور تکثیر انبوه مطلوب می‌باشد. در این مطالعه عملکرد دو ریز‌نمونه جوانه‌ انتهایی و گره با استفاده از سه تیمار غلظت‌ محیط کشت MS ، سطوح مختلف زغال فعال و هورمون‌هایBAP وKn در دو آزمایش مقایسه و بررسی گردیدند. به طوری که در آزمایش اول اثر زغال فعال وغلظت‌ محیط کشت MS و در آزمایش دوم استفاده از غلظت-های جداگانه (0، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر) از هورمون‌های BAP وKn در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان افزایش صفات در کشت جوانه‌های انتهایی در غلظت کامل محیط کشت MS به همراه 5/1 گرم‌ در لیتر زغال فعال به عنوان ماده جاذب فنول‌ها مشاهده گردید. استفاده از غلظت 5/1 میلی‌گرم در لیتر از هورمون‌های BAP وKn تاثیر معنی‌داری را بر افزایش راندمان ریز‌ازدیادی هر دو نوع ریز‌نمونه نشان داد. در مقایسه عملکرد هورمون‌های BAP وKn استفاده از 5/1 میلی-گرم در لیتر BAP در کشت جوانه‌های انتهایی بیشترین میزان صفات طول ساقه، تعداد گره و تعداد ساقه جانبی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Micropropagation drug plant Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) through cultivation two explants end buds and node with various cocentrations activated charcoal and hormones BAP and Kn.

نویسندگان [English]

  • Bahareh Shaafi 1
  • sayed saeed mosavi 2
  • saeed ghambarali bagheney 3
  • mohamadreza abdollahi 3
  • hasan sarikhani 4

1 BU-Ali Sina University, Faculty of Agriculture

2 field and plant breeding. faculty of agriculture. BU-Ali Sina university hamedan

3 field and plant breeding. agriculture university. BU-Ali Sina university

4 Hamedan university. agriculture university

چکیده [English]

Stevia rebaudiana Bertoni is from the dark Composite perennial plant, herbaceous and pollinator. Due to the being below seed germination perecentage and heterogenous multiplication of plants from seed in terms of sweetness micropropagation of this plant with use of tissue culture methods in order to replicate mass is desirable. In this study, the performance of two explant end bud and node using three treatments the concentration of the medium MS and different levels of activated charcoal and hormones BAP and Kn in two experiment compared and reviewed. So that in the first experiment the effect of active charcoal and concentration of culture media MS and in the second experiment use separate concentrations (at 0,0/5,1 and 1/5mgr/l) of hormones BAP and Kn in three repeat was implemented. Results showed the highest increase traits in the cultivation of end buds at full concentration seen of culture medium MS with to 1/5gr/l activated charcoal as absorber substance phenols. Use concentration 1/5 mgr/l of hormones BAP and Kn showed an increase in micropropagation efficiency of both explants. Performance comparison hormones BAP and Kn using 1/5 mgr/l BAP in the cultivation of the end buds showed the most characteristics of shoot length, number of nodes and the number of lateral stems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stevia
  • activated charcoal
  • BAP
  • Kn