نویسندگان

1 دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

چکیده

تنش خشکی موجب وارد شدن آسیب اکسیداتیو به ماکروملکولهای سلولی نظیر پروتئینها، چربی‌ ها و اسیدهای نوکلئیک می‌گردد. ترکیبات آسکوربات و اسید سالیسیلیک با داشتن خواص ضد اکسیداتیو می‌توانند باعث کاهش خسارات ناشی از تنش وارده به گیاه شوند. در تحقیق حاضر تغییر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز و مقدار فلاونوئیدها در شرایط تنش خشکی در گیاه بامیه مورد بررسی قرار گرفت. تنش خشکی سبب افزایش میزان فلاونوئیدها و فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهان شاهد شد و تیمار با آسکوربات و سالیسیلیک اسید و ترکیب توام این دو ماده سبب کاهش میزان فلاونوئیدها و فعالیت پراکسیداز گردید. فعالیت آنزیم کاتالاز در شرایط تنش خشکی کاهش یافت و تیمار با آسکوربات و سالیسیلیک اسید، فعالیت آنزیم کاتالاز را افزایش داد. بر اساس نتایج حاصله به نظر می‌رسد ترکیب آسکوربات و اسید سالیسیلیک باعث تنظیم میزان فلاونوئیدها وفعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان نظیر کاتالاز و پراکسیداز در جهت کاهش تنش اکسیداتیو حاصل از خشکی شده اند لذا استفاده از این ترکیبات در شرایط تنش خشکی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of interaction effect of drought stress with ascorbate and salicylic acid on the activity of some antioxidant enzymes and flavonoids in Hibiscus esculentus L.

چکیده [English]

Drought stress causes oxidative damages to the macromolecules, such as proteins, lipids and nucleic acids. Two of compounds which has antioxidative characteristic is Salicylic acid (SA) and ascorbic acid (As) can decrease drought effects in plants under stress. In recent research, we evaluated parameters such as; changes in activity of catalase and peroxidase and flavonoids in the Hibiscus esculentus L. under drought stress conditions. The results was showed that flavonoids and peroxidase activity increased compared to control under drought stress conditions. flavonoids and peroxidase activity decrease in plants were under Salicylic acid , ascorbic acid and both of them treatment. catalase activity in drought stress conditions decrease. catalase activity increased in plants were under Salicylic acid and ascorbic acid treatment. Based on our results, it seems that salicylic acid and ascorbic acid can regulate the amount of flavonoids and the activity of antioxidant enzymes such as catalase and peroxidase in order to reduce the oxidative stress caused by drought. Therefore, the use of these compounds in drought conditions is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought stress
  • ascorbic acid
  • salicylic acid
  • Flavonoids
  • Hibiscus esculentus L