نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت واصلاح نباتات

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی در مهار و درمان دیابت از طریق توقیف مکانیزم‌های تخریب زیست مولکول‌ها، موضوعی مهم در حیطه زیست پزشکی است. گیاه دارویی Achillea متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae) است و از گذشته‌های دور به‌ طور گسترده در طب سنتی استفاده می‌شود. گونه A. pachycephala یکی از گونه‌های ارزشمند بومادران است که به عنوان منبع غنی آنتی اکسیدان‌ها محسوب می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر مراحل مختلف فنولوژیک شامل پنج برگی، غنچه دهی، %50 گلدهی و %100 گلدهی بر خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضددیابتی عصاره متانولی گل‌هایA. pachycephala بود. فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از مدل سیستم آلفا و آلفا- دی فنیل- بتا- پیکریل هیدرازیل (DPPH) و قدرت احیاکنندگی آهن (FTC) سنجش شد. میزان گلایکه‌ شدن آلبومین نیز براساس درجه قهوه‌ای شدن و پاسخ‌دهی معرف قرمز کنگو ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که خاصیت آنتی‌گلایکیشنی گیاه در مرحله 50% گلدهی بیشتر از سایر مراحل بود و بیشترین مقدار فنول تام، فلاونوئید تام و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز در این مرحله مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که بین خاصیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌گلایکیشن ارتباط مستقیمی وجود دارد. احتمالاً A. pachycephala به ‌واسطه‌ خاصیت آنتی ‌اکسیدانی قوی خود از گلایکه شدن پروتئین جلوگیری می‌نماید و از ‌این‌رو می‌تواند کاندید مناسبی در کاهش عوارض دیابت معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Influence of different phonological stage of Achillea pachycephala Rech.f. on albumin glycation inhibition, an in vitro study.

نویسندگان [English]

  • Mahvash Afshari 1
  • Mehdi Rahimmalek 1
  • Mehran Miroliaei 2

1 Department, of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, 8415683111 Isfahan , Iran

2 university of isfahan

چکیده [English]

From biomedicine point of view, the application of medicinal plants to prevent and treat diabetes via intervention in biomolecule degradation mechanisms, is an important issue. Achillea L. belongs to Asteraceae family and have traditional properties with different applications in folk medicine. A. pachycephala is one of the valuable species of Achillea which has been considered as a rich source of antioxidants. The present study aimed to investigate the effect of various phenological stages including five leaves appearance, sprouting, 50% and 100% flowering on antiglycative and antioxidant activity of A. pachycephala flowers extract. Antioxidant activity were evaluated based on 1,1-diphenyl 2-picrylhydrazyl (DPPH) and reducing power (FTC) methods. The inhibitory effect of the extracts was determined in albumin glycation model using Congo red binding and brown staining assays. The results showed that the extracts collected at 50% flowering stage had the highest antiglycative potential, the highest amounts of total phenols, total flavonoids and antioxidant activities. Besides, a direct correlation between antioxidant and anti-glycative activity was suggested. Most likely, A. pachycephala prevents albumin glycation originating from its strong antioxidant properties, therefore it can be considered as a good candidate for reducing complications of diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "antioxidant activity"
  • " antiglycation"
  • "Achillea"
  • "phenological stages"