نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

2 دانشگاه کردستان

3 گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

چکیده

بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium) گیاهی خودگشن از خانواده گل‌ستاره‌ای‌ها است که انواع متعددی ازمتابولیت‌های ثانویه گیاهی از جمله ترپنوییدها و فنیل‌پروپانوییدها را تولید می‌کند. در این مطالعه الگوی بیان ژن های مهم دخیل در بیوسنتز ترپن ها و فنیل پروپانویید ها بررسی شد تا درک صحیحی از مکانیسم بیوسنتز آنها به دست بیاید. ژن‌های کدکننده 1-دی‌اکسی دی‌زایلوز-5-فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) و ژرانیل دای فسفات سنتاز (GPPS) از ژن‌های مهم در بیوسنتز مونوترپن‌ها در مسیر 2-C-متیل‌اریتریتول4-فسفات (MEP) و ژن‌های فنیل‌آلانین‌آمونیا لیاز (PAL) و چالکون سنتاز (CHS) از ژن‌های مهم در بیوسنتز فنیل‌پروپانوییدها می‌باشد. در این تحقیق میزان بیان این ژن‌ها در مراحل مختلف نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بافت‌های برگ و گل بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان دهنده بیان بیشتر این ژن‌ها در بافت گل و در گیاهان تیمار شده با متیل‌جاسمونات می‌باشد. همچنین میزان بیان این ژن ها با شدت های متفاوت تحت تاثیر مرحله نموی برگ قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Expression pattern analysis of some genes involved in the biosynthetic pathway of terpenoids and phenylpropanoids in tissues, developmental stages and under methyl jasmonate treatment in yarrow (Achillea millefolium subsp. millefolium)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Majdi 1
  • Ihsan Fathi 2
  • Asad Maroufi 2
  • Dara Dastan 3

1 University of Kurdistan

2 University of Kurdistan

3 Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Biotechnology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan

چکیده [English]

Medicinal plants of the Asteraceae family are important genetic resources due to their high echological flexibility in diverse climates,. Yarrow (Achillea millefolium subsp. millefolium) is a self-pollinated plant belongs to the Asteraceae which produce a wide varieties of plant secondary metabolites such as terpenoids and phenylpropanoids. In the present work, gene expression patterns of genes involved in the biosynthetic pathways of terpens and phenylpropanoids were studied to understand the regulatory mechanism behind them. 1-deoxy-D-xylose-5-phosphate reductoisomerase (DXR) and geranyldiphosphate synthase (GPPS) are important genes in the biosynthesis of monoterpenes in the 2-C-methylerythritol-4-phosphate (MEP) pathway. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) and chalcone synthase (CHS) genes are important in the biosynthesis of phenylpropanoids. In the present study, semi quantitative RT-PCR of these genes was carried out in different developmental stages, also in response to methyl jasmonate treatment in leaves and flowers. Results showed that expression of these genes were higher in flowers and methyl jasmonate treated plants, also the expression of these genes affected by developmental stages of leaves but with different intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Elicitors
  • Secondary metabolites
  • Medicinal plant