نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، ایران

2 زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد،ایران

چکیده

گلیکه شدن غیرآنزیمی پروتئین ها و تشکیل محصولات نهایی پیشرفته این فرایند(AGEs) یکی از عوامل دخیل در پاتوژنز عوارض مزمن دیابت می باشد. از آنجایی که این حوادث باعث تخریب کارکرد صحیح پروتئین ها می شوند ترکیبات آنتی‌اکسیدان با منشأ گیاهی می تواند به عنوان یک راه درمانی برای جلوگیری از بروز این عوارض مزمن مورد استفاده قرار گیرد.
در این تحقیق اثرعصاره هیدروالکلی گیاه کنگر( Gundelia tournefortii) استان لرستان بر روی مهار فرآیند گلیکه شدن غیرآنزیمی آلبومین سرم گاوی (BSA) در مدل های دیابتی بررسی شد. برای این منظور ابتدا محتوای فنول و فلاونویید عصاره هیدروالکلی تعیین شد. برای بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه از آزمون مهار تشکیل رادیکال آزاد DPPH استفاده شد. سپس به منظور تشکیل AGESs ، BSA در شرایط In Vitro به وسیله گلوکز، گلایکه شد و اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بر فرایند گلیکیشن با استفاده از آزمون های مختلف اندازه گیری شد.
نتایج نشان داد که عصاره گیاه کنگر در یک رفتار وابسته به دوز (µg/ml 400-25) دارای توانایی جمع کنندگی (Scavenging) رادیکالهای DPPH و فعالیت ضد گلیکیشن می باشد. علاوه بر این، عصاره هیدروالکلی، باعث مهار تولید رادیکالهای هیدروکسیل طی فرآیند اتواکسیداسیون قندها شد. با توجه به درگیر شدن واکنشهای اکسیداتیو درتولید AGEs تحت شرایط هیپرگلیسمیا و همچنین با توجه به محتوای بالای ترکیبات فنولی و فلاوونوییدی (ترکیبات آنتی اکسیدانی) در عصاره هیدروالکلی ،G. tournefortii احتمالا از طریق خاصیت آنتی اکسیدانی قوی خود باعث مهار فرایند گلیکیشن پروتئین می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of hydroalcoholic Extract of Acanthus (Gundelia tournefortii L) on the Glycation of Bovine Serum Albumin (BSA) in Diabetic Models

نویسندگان [English]

  • Fariba Azizi Moradi 1
  • Seifollah Bahramikia 2

1 Department of Biology, Lorestan University, Khoramabad, Iran

2 Biology Department, Science Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

Non-enzymatic glycation of proteins and the formation of its advanced glycation end products (AGEs) are one of the important factors involved in pathogenesis of diabetes chronic complications. Since these events damage the proper function of proteins, antioxidant compounds with plant origins can be used as a therapy to prevent such chronic effects.
In this research, the effect of G. tournefortii L. hydroalcoholic extract of Lorestan province on the inhibition of the non-enzymatic glycation process of bovine serum albumin (BSA) in diabetes models was investigated. For this purpose, at first the phenol and flavonoid contents of the plant were determined. To investigate the antioxidant activity of this plant, 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging test was used. Then, for the AGEs formation, BSA was glycated in vitro by using the glucose and the effect of different concentrations of G. tournefortii hydroalcoholic extract on the AGEs formation was evaluated by using various assays.
The results showed that the hydroalcoholic extract in a dose-dependent (25- 400 µg/ml) manner has DPPH radical scavenging ability as well as antiglycation activity. In addition, the hydroalcoholic extract inhibited benzoate hydroxylation during glucose autoxidation. Concerning the involvement of oxidative reactions in AGEs formation under hyperglycemia condition and also regarding the high phenolic and flavonoid contents (antioxidant compounds) of the plant, it can be concluded that the G. tournefortii hydroalcoholic extract probably through its potent antioxidant activity inhibits the protein glycation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-enzymatic glycation
  • advanced glycation end products (AGEs)
  • Acanthus (Gundelia tournefortii L)
  • Diabetes