نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، ایران

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

چکیده

چکیده:
سرطان تخمدان شایع ترین سرطان در زنان است که برخی از عوامل محیطی و ژنتیکی در بروز این سرطان نقش دارند. تحقیقات بالینی نشان داده‌اند که بیان بیش از حد ژن HER2 باعث سرطان‌زایی می شود که دربرگیرنده 20 الی 30 درصد سرطان‌های پستان و تخمدان می‌باشد. در این تحقیق چند شکلی بخشی از کدون 655 ژن HER2(rs1136201) در ارتباط با سرطان تخمدان مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها: در این مطالعه پلی مورفیسم ژن her2(1136201) در 70 نفر خانم مبتلا به سرطان تخمدان و 70 خانم سالم استان آذربایجان شرقی توسط روش PCR-RFLP با استفاده ازآنزیم BSMI مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: توزیع چندشکلی جایگاه HER2(rs1136201) در دوگروه سالم و بیمار بیشترین تفاوت را در ژنوتیپ AA نشان داد (40 در برابر 3) یعنی بین فراوانی ژنوتیپ‌های هموزیگوت در گروه سالم و بیمار اختلاف معنی دار بود. آزمون کای مربع برای بررسی تفاوت فراوانی ژنوتیپ‌ها در دو جمعیت، حاکی از آن است که بین دو جمعیت از لحاظ مقدار فراوانی اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0/0001) که نشان دهنده ارتباط احتمالی این جایگاه با بروز بیماری است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که چندشکلی ژن her2 ریسک ابتلا به سرطان تخمدان را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of her2 codon 655 gene polymorphism relationship with ovarian cancer in East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • seyedeh rogayeh tizmaghz 1
  • abolfazl gorbani 2

1 Faculty of Basic Sciences Biology Department, azad Islamic Ahar university, Ahar, Iran

2 Department of animal Sciences, Islamic azad university, shabestar branch

چکیده [English]

Abstract
Ovarian cancer is the most common cancer among women that some environmental and genetic factors contribute to this cancer. Clinical research has shown that excessive expression of HER2 gene leads to carcinogenesis, which includes 20-30% of ovarian and breast cancers. In this study, the polymorphism of a part of codon of 655 HER2(rs1136201) gene associated with ovarian cancer was studied.
Materials and methods: in this study, the polymorphism of HER2 (1136201) was studied gene in 70 women with ovarian cancer and 70 healthy women in East Azerbaijan province using of BSMI enzyme by PCR-RFLP method.
Results: The distribution of polymorphism of HER2 (rs1136201) site provided the most differences in AA genotype between healthy group and unhealthy one (40 against 3); that is, there was a significant difference in the frequency of homozygote genotypes between healthy and patient groups. Chi-Square test used for studying the difference of genotype frequency between two population indicates that there is a significant difference between two population in terms of abundance (p<0/0001), which is the indicator of probable relation of this site with the incidence of disease.
Conclusion: The results of this study showed that the polymorphism of HER2 gene increases the risk of ovarian cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ovarian cancer
  • her2
  • PCR-RFLP