نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

چکیده

روش های فیزیکی و شیمیایی متعددی جهت تولید نانو ذرات فلزی در مقیاس تجاری، جهت دستیابی به اهداف زیستی و غیر زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه یکی از کارآمدترین روش های سنتز نانو ذرات، روش سنتز سبز یا بیوسنتز نانو ذرات توسط گیاهان می باشد. در این تحقیق، بیوسنتز نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره زیست توده اندام‌های‌ هوایی زیره سبز انجام شد. بیشترین تبدیل یون‌های طلا به نانو ذرات طلا در شرایط بهینه دمای40 درجه سانتیگراد ،10= pH و مدت زمان 20 دقیقه صورت گرفت. آنالیزهای اسپکتروفتومتری، میکروسکوپ الکترونی عبوری و پراش اشعه ایکس به منظور بررسی تولید نانو ذرات انجام شد. آنالیز طیف سنجی و وجود پیک در 550 نانو‌متر، حاکی از سنتز زیستی این نانو ذرات در عصاره زیست توده اندامهای هوایی زیره سبز می باشد. نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری، تولید نانو ذرات تقریبا کروی شکل با میانگین اندازه حدود 2 تا10 نانومتر را تائید کرد. همچنین نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس، نانو کریستال‌های سنتز شده به وسیله عصاره زیست توده اندام‌های‌ هوایی زیره را نشان داد. منحنی نایکوئیست الکترود خمیر کربن ساده وخمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات طلا، تاییدی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات طلا و وجود آنها در عصاره گیاهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biosynthesis of gold nanoparticles by extract of aerial organs of Cumin (Cuminum cyminum L. )

نویسندگان [English]

  • naimeh salari 2
  • hassan karimi maleh 3
  • mahla asadi 3

2 Graduate student of Agricultural Engineering, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Jiroft-Iran

3 Assistant Professor, Department of Chemistry, Graduate University of Advanced Technology, Kerman-Iran

چکیده [English]

Several physical and chemical methods have been studied for synthesis of metal nanoparticles at commercial scale for use in biological and non-biological purposes. Nowadays, the green synthesis or biosynthesis method by plants is the most efficient way for synthesis of nanoparticles. In this study, biosynthesis of gold nanoparticles has done by adding gold nitrate in extract of aerial organs biomass of cumin. The highest conversion of gold ions into nanoparticles of gold was achieved under optimal conditions of 40 °C, pH=10 and 20 minutes. Synthesis of gold nanoparticles surveyed by UV-visible spectroscopy, transmission electron microscope (TEM) and X-Ray diffraction (XRD). Spectrophotometric analysis showing absorbance in 550 nm approved synthesis of gold nanoparticles using extract of aerial organs biomass of cumin . TEM analysis showed spherical shape of gold nanoparticles in range of 2-10 nm. Moreover, XRD analysis showed nano crystals synthesis by extract of aerial organs biomass of cumin.Using nyquist plot, electric conduction comparison between simple carbon dough electrode with its modified counterpart with gold nanoparticles verified the presence of gold nanoparticles in Cumin extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological synthesis
  • gold nanoparticles
  • green cumin