نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارمند سازمان انتقال خون

چکیده

اکتینومیست هاباکتری های گرم مثبت و منابعی سرشاراز ترکیبات زیستی فعال می باشند که متابولیت های ثانویه حاصله از آنها به طور گسترده به عنوان ترکیبات دارویی استفاده شده است. یکی از مهمترین متابولیتهای ثانویه آنزیم ها می باشند که بعنوان بیوکاتالیست در پروسه های بیولوژیکی عمل می°کنند. این ترکیبات به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست می باشند. استحصال انواع آنزیمها ازاکتینومیست ها کمک شایانی به صنعت واقتصادجهانی کرده است به طوری که یکی از شاخص های رونق اقتصادی در کشور های پیشرفته بهره مندی از این آنزیم هاست .هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی اکتینومیست از رسوبات خور شادگان و بررسی شرایط بهینه رشدوتولید آنزیم آمیلاز در جدایهمنتخب می باشد.شناسائی مولکولی جدایه توسط تکثیر ژن 16S rRNA بااستفاده از پرایمرهای 27 F و1492R طی فرایند PCR انجام شد. شرایط بهینه رشد جدایهAcx1 در شرایط نمک 6% و8pHو نیز دمای ℃35 پایش شدو مقدار آنزیم بدست آمده در شرایط بهینه 80150 واحد (یک واحد فعالیت آمیلازی مقدار آنزیم مورد نیاز برای آزادسازی یک میکرو مول گلوگز در یک دقیقه است ) بود. نتیجه حاصل نشان داد که تولید آنزیم با آهنگ رشد باکتری رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation, molecular identification and optimization of amylase production of marine actinomycete (Acx1) from Shadegan estuary

نویسنده [English]

  • Bagher Yakhchali 1

چکیده [English]

Actinomycetes, Gram positive bacteria, are rich sources of bioactive compounds. Secondary metabolites of these bacteria are used as pharmaceutical compounds Enzymes are one of the most important secondary metabolites which act as bio-catalysts to perform reactions in bio-processes in an economical and environmentally-friendly manner. Enzyme production from actinomycetes makes significant facility in industrial and world economic. So, that it is becoming one of the economic indexes of developed countries. The goal of this research is isolation of actinomycetes from Shadegan estuary, optimization of bacterial growth and amylase production. Molecular identification was done by amplification of 16S rRNA gene using R1492 and F27 primers. Optimum growth condition was found at 6% NaCl concentration, 35˚C temperature and pH 8 . Maximum amylase activity in optimum condition was 80150 Unit (one Unit is amount of enzyme that release one microgram of glucose in a minute). The results showed that enzyme production is related to growth of bacteria conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actinomycete
  • Amylase
  • 16S rRNA
  • Shadegan estuary