بیولوژی سلولی
1. ژن های تنظیم کننده مرگ برنامه ریزی شده سلولی در یومتازوآی ابتدایی

مینا معتمدی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 533-541

چکیده
  در این تحقیق برای اولین بار به شناسایی، استخراج و بررسی بیان ژن‌های محافظ سلولی (لایف‌گارد) در هیدر آب شیرین Hydra Vulgaris پرداخته شده است. بدین منظور،100 عدد از پولیپ‌های هیدر آب شیرین پرورش یافته برای استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفتند و جهت تکثیر ژن‌های مورد نظر پرایمر‌های خاص طراحی و واکنش PCR صورت گرفت. پس از تکثیر ژن‌های محافظ سلولی، ...  بیشتر