1. بررسی اثر ساکارز بر میزان تولید تروپان آلکالوئیدها و چندین پارامتر بیوشیمیایی گیاه تاتوره در شرایط کشت درون شیشه‌ای

پریسا فتحی رضایی؛ المیرا راکعی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 375-386

چکیده
  گیاه تاتوره بعنوان یک گیاه دارویی مهم، غنی از تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین بوده و پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه بهینه‌سازی شرایط تولید این ترکیبات با ارزش در دنیا در حال انجام می‌باشد. در این پژوهش اثر الیسیتور غیرزیستی ساکارز (15، 30 و 45 گرم در لیتر) بر میزان وزن تر، تولید تروپان آلکالوئیدهای اسکوپولامین و هیوسیامین، ...  بیشتر