بیوشیمی
1. بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلول های A549 و سلول های خونی انسانی و حیوانی

کوثر هوشمند؛ احمد آسوده

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 463-473

چکیده
  دانشمندان به کمک ترکیبات طبیعی همانند پپتید‌ها به دنبال راه های درمانی جدید با کمترین عوارض جانبی برای سرطان هستند . اهداف: هدف این مطالعه بررسی اثر سمیت پپتیدGL-9 بر روی رده سلولی آدنوکارسینومای اپیتلیال ریوی انسانی(A549) و همچنین گلبول‌های قرمز و سفید خونی انسان و گاو است. مواد و روش ها: پپتید 9 GL- یک پپتید 9 اسید آمینه ای با توالی GASRMWYFL ...  بیشتر