بیولوژی سلولی
1. ترمیم زخم پوستی موش با استفاده از عصاره ماگوت lucilia sericata

طاهره سنجری؛ مجید مومنی مقدم؛ جعفر وطن دوست؛ تکتم حجار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 26-39

چکیده
  زخم یکی از مشکلات کلینیکی بوده و به علت اهمیت زخم مدیریت و درمان آن از اولویت های پزشکی محسوب میشود. هر محصول و فرایندی که بتواند مدت زمان ترمیم زخم را به حداقل برساند می تواند به حل مشکلات بیماران کمک نماید. در این مطالعه اثر عصاره ماگوت Lucilia sericata بر روی ترمیم زخم بررسی شد. ب از لاروها عصاره گیری شد و این عصاره مورد ارزیابی توسط تست MTT ...  بیشتر