بیولوژی مولکولی
1. نگرش جدید به اثرات ایمونومودلاتوری کلسی‌تریول در موش سوری

سید میثم ابطحی فروشانی؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ بهمن منصوری مطلق

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 458-467

چکیده
  در سال‌های اخیر توجه زیادی به نقش لنفوسیت‌های Th17 و FoxP3+Treg در سیر پاسخ‌های ایمنی شده است. با وجودی که برخی مطالعات قبلی مؤید نقش تعدیل کننده ایمنی کلسی‌تریول بوده است، ولی این اثرات عمدتا قبل از زمان کشف رده‌های اخیر بوده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کلسی‌تریول بر پاسخ‌های دستگاه ایمنی متعاقب چالش با پادگن گویچه‌های سرخ ...  بیشتر