1. جداسازی مخمرها از شالیزارهای برنج و بررسی کیفی آنزیم های کاتابولیک برون ریز در دو مخمر از جنس Pseudozyma

لیلا امینی؛ محمد رضا صعودی؛ شقایق نصر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 23-34

چکیده
  شالیزارهای برنج به دلیل ایجاد همزمان شرایط کم اکسیژن و هوازی و گوناگونی سوبسترا، زیستگاه ها و مراتب اکولوژیک متنوع و متعددی را برای میکروارگانیسم های مولد آنزیم از جمله باکتری ها، مخمرها و فارچ های ریسه دار فراهم می‌آورد. در این پژوهش، مجموعه ای از 46 جدایه ی مخمر، طی نمونه برداری از شالیزار و پس از غنی سازی و کشت در محیط YPG آگار حاوی ...  بیشتر