1. بررسی راندمان زیست پالائی آلودگی‌های نفتی توسط سویه‌های باکتریائی بومی جدا‌ شده از خاک‌های آلوده مناطق سردسیری (مطالعه موردی: پالایشگاه تبریز)

فریبا محسن زاده

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 406-417

چکیده
  آلودگی¬ نفتی از مهم ترین آلودگی¬های خاک می¬باشد. زیست پالایی، فن¬آوری موثر و کاربردی جهت پاکسازی خاک¬های آلوده است. برخی از میکروارگانیسم¬ها قابلیت زیست پالائی ترکیبات¬نفتی را دارند. در این پژوهش جهت بررسی باکتری های بومی دارای قابلیت تجریه زیستی نفت خام در مناطق سردسیر، شهر تبریز به عنوان نماینده ای از مناطق سردسیر ایران ...  بیشتر