1. بهینه سازی تراآلایی و بیان پایدار فاکتور9 انسانی در رده ی سلولی دروزوفیلا

جعفر وطن دوست؛ علی رضا زمردی پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 598-610

چکیده
  با هدف دستیابی به کلون های پایدار از سلول های S2 بیان کننده فاکتور 9 انعقادی انسانی (S2-hFIX)، در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر تراآلایی و بیان پروتئین نوترکیب در سامانه بیانی S2 قابل القاء ،با استفاده از یون فلزی به عنوان القاء کننده، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تراآلایی یک سازه بیان کننده EGFP تحت کنترل پروموتر متالوتیونین(pMT-EGFP) به سلولهای ...  بیشتر