1. همسانه سازی مولکولی ترادف رمزکننده ژن H+- ATPase غشای پلاسمایی در گراس شورزی Aeluropus littoralis

احسان شکری؛ نجمه نصیری؛ قربانعلی نعمت زاده

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 377-388

چکیده
  پمپ پروتونی H+-ATPase یکی از پروتئین¬های مهم موجود در غشای پلاسمایی گیاهان می¬باشد که نقش مهّمی در فیزیولوژی مولکولی پاسخ به تنش ایفاء می¬کند. گراس Aeluropus littoralis بواسطه مقاومت به برخی از استرس¬های محیطی مثل تنش شوری و عناصر سنگین مدل خوبی برای مطالعه ساختار و عملکرد این پمپ می¬باشد. در این مطالعه بعنوان نقطه آغاز، ترادف کامل ناحیه ...  بیشتر