میکروبیولوژی
1. شناسایی باکتری استافیلوکوکوس لنتوس SLKr1 به عنوان یک سویه جدید تولید کننده آنزیم کراتیناز

سمیه رحیم‌نهال؛ امیر میمندی‌پور؛ جمال فیاضی؛ مهدی شمس‌ارا؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ علی اصغر کارخانه‌ای؛ حسین طراحی‌مفرد؛ پریسا ونکی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 146-156

چکیده
  هدف: پر از محصولات فرعی صنعت طیور می‌باشد که به میزان زیادی تولید می‌شود و 90 درصد ساختار آن از پروتئین غیر محلول کراتین تشکیل شده است. هدف از این مطالعه آنالیز و تعیین خصوصیت باکتری‌های تولید کننده کراتیناز حاصل از بستر جوجه‌های گوشتی می‌باشد. مواد و روش‌ها: مقدار 10 گرم بستر مرغداری بر روی محیط کشت اسکیم‌ میلک آگار کشت داده شد. به ...  بیشتر

2. مطالعه فیلوژنتیکی باکتری سودوموناس پوتیدا تولید کننده پرولین دهیدروژناز و آنالیز بیوانفورماتیکی آنزیم جداسازی شده

حمید شهباز محمدی؛ انورسادات کیان مهر؛ رحمان مهدی زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 285-295

چکیده
  فلاو آنزیم پرولین دهیدروژناز (EC 1.5.99.8) نقش مهمی را در زیست حسگرها و کیتهای غربالگری به منظور تشخیص بیماریهای متابولیک مرتبط با نقص پرولین ایفاء می نماید. هدف از این تحقیق، جداسازی و تعیین مشخصات میکروارگانیسم های تولید کننده آنزیمهای دخیل در متابولیسم پرولین از نمونه های خاک ایران بود. غربالگری آنزیم های تخریب کننده L-پرولین از نمونه ...  بیشتر