1. مطالعه فیلوژنتیکی باکتری سودوموناس پوتیدا تولید کننده پرولین دهیدروژناز و آنالیز بیوانفورماتیکی آنزیم جداسازی شده

حمید شهباز محمدی؛ انورسادات کیان مهر؛ رحمان مهدی زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 285-295

چکیده
  فلاو آنزیم پرولین دهیدروژناز (EC 1.5.99.8) نقش مهمی را در زیست حسگرها و کیتهای غربالگری به منظور تشخیص بیماریهای متابولیک مرتبط با نقص پرولین ایفاء می نماید. هدف از این تحقیق، جداسازی و تعیین مشخصات میکروارگانیسم های تولید کننده آنزیمهای دخیل در متابولیسم پرولین از نمونه های خاک ایران بود. غربالگری آنزیم های تخریب کننده L-پرولین از نمونه ...  بیشتر