1. افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری

مریم فرزانه؛ نسرین معتمد؛ فردوس رستگار جزی؛ حسن ابرا هیم زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 119-124

چکیده
  چکیده از پاسخهای رایجی که در مواجهه با تنش اسمزی در انواع مختلف گیاهان صورت می گیرد، تولید ترکیبات اسمولیتی مثل پرولین می باشد. آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتز پرولین، P5CS (Δ1 – پرولین-5- کربوکسیلات سنتتاز) می باشد. دراین مطالعه برای بررسی میزان بیان ژن P5CS در شرایط تنش شوری، رویانهای رقم زرد زیتون Olea europaea c.v zard بر روی محیط MS با غلظت ...  بیشتر