1. اثر سطوح پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای بر فعالیت آنزیمهای روده‌ای و عملکرد مرغهای تخم گذار
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 562-571

چکیده
  در این آزمایش اثرات استفاده از رقم زراعی پیشتاز با پلی ساکارید غیرنشاسته­ای بالا و افزودن آنزیم زایلاناز به خوراک بر صفات عملکردی، قابلیت هضم مواد مغذی و میزان فعالیت آنزیمهای روده­ای مرغهای تخم گذار 21 تا 47 هفتگی بررسی می­گردد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل شامل هشت تیمار (4 سطح گندم صفر، 23، 46 و 69 درصد که به ...  بیشتر