میکروبیولوژی
1. جداسازی سویه صنعتی ساکارومایسس سرویزیه با قابلیت تحمل بالا به اتانول از کارخانه‌های الکل‌سازی ایران

فرشاد درویشی؛ نوشین ابوالحسن مقدمی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 582-592

چکیده
  کاهش سوخت‌های فسیلی، افزایش قیمت سوخت‌ها و انتشار گاز دی اکسید کربن و نگرانی درباره تغییرات آب و هوایی عوامل محرک برای تولید سوخت‌های زیستی هستند. سوخت‌های زیستی میکروبی، سوخت‌های مایع و گازی هستند که توسط میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شوند. بیواتانول یک سوخت زیستی جایگزین مناسب برای سوخت‌های پایه نفتی است. برای تولید صنعتی و در ...  بیشتر

2. جداسازی مخمرها از شالیزارهای برنج و بررسی کیفی آنزیم های کاتابولیک برون ریز در دو مخمر از جنس Pseudozyma

لیلا امینی؛ محمد رضا صعودی؛ شقایق نصر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 23-34

http://dx.doi.org/2813

چکیده
  شالیزارهای برنج به دلیل ایجاد همزمان شرایط کم اکسیژن و هوازی و گوناگونی سوبسترا، زیستگاه ها و مراتب اکولوژیک متنوع و متعددی را برای میکروارگانیسم های مولد آنزیم از جمله باکتری ها، مخمرها و فارچ های ریسه دار فراهم می‌آورد. در این پژوهش، مجموعه ای از 46 جدایه ی مخمر، طی نمونه برداری از شالیزار و پس از غنی سازی و کشت در محیط YPG آگار حاوی ...  بیشتر