میکروبیولوژی
1. بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک Rhizobium leguminosarum bv. viciae بومی ایران

هوشنگ خسروی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 513-523

چکیده
  نیتروژن یکی از مهمترین و پرنیازترین عناصر برای رشد گیاهان است. نیتروژن در کشاورزی، معمولا از طریق کود شیمیایی در اختیار گیاه قرار می‌گیرد که باعث مشکلات زیست محیطی فراوانی می‌شود.. تثبیت زیستی نیتروژن از پدیده‌های طبیعی و استثنایی است که توسط گروهی از باکتری‌ها از جمله ریزوبیوم‌ها انجام می‌شود. باکتری اختصاصی همزیست تثبیت کننده ...  بیشتر