1. بررسی اثر انجماد شیشه ای بر میزان بیان نشانگرهای اختصاصی پرتوانی، Oct4 و Nanog، در بلاستوسیست های موش سوری

پریسا فتحعلی زاده؛ مجتبی دشتی زاد؛ گلناز اسعدی تهرانی؛ مرتضی دلیری جوپاری

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 568-578

چکیده
  مقدمه: از زمان اولین انجماد شیشه‌ای رویان موش در سال 1985، تلاش‌ها‌ی قابل توجهی برای توسعه و بهبود این تکنیک صورت گرفته است اما همچنان انجماد با اعمال آسیب‌های جدی بیوشیمیایی و کروموزومی بر روی رویان می‌تواند باعث تغییراتی در الگوی بیان ژن‌های دخیل در تکوین و عملکرد، کاهش لانه‌گزینی و نهایتا مرگ رویان گردد. هدف از این مطالعه بررسی ...  بیشتر