1. بررسی نقش نانوذرات آهن مغناطیسی در القای تجمعات فیبریلی پروتئین تاو نوترکیب انسانی

محمد علی نصیری خلیلی؛ غلامحسین ریاضی؛ شهین احمدیان؛ رضا خدارحمی؛ سیروس خدادادی؛ فرزاد مختاری؛ رزیتا دادخواه

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 590-597

چکیده
  چکیده تجمع مگنتیتFe3O4 در مغز و نقص در تنطیم انتقال و ذخیره آهن، با بسیاری از بیماری های تحلیل سیستم عصبی مانند آلزایمر ارتباط دارد. همچنین ثابت شده است پاتولوژی آلزایمر از طریق مکانیسم های مختلف با ناجور تاخوردگی و ایجاد تجمعات فیبریلی پروتئین تاو همراه است. از اینرو، در این مقاله میانکنش پروتئین تاو انسانی در حضور نانوذرات آهن مغناطیسی ...  بیشتر