1. تولید پولولاناز نمک دوست خارج سلولی توسط Halorubrum Ha25 جدا شده از دریاچه پرشور آران و بیدگل

مصطفی فاضلی؛ محمد علی آموزگار؛ مهران حبیبی رضایی؛ مریم سیروسی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 533-545

چکیده
  تا کنون تلاش های متعددی در جهت جداسازی آنزیم هایی که در شرایط سخت صنعتی پایداراند از میکروارگانیسم های کران دوست از جمله نمک دوست صورت گرفته است. آرکی نمک دوست افراطی سویه Ha25، آنزیم پولولاناز خارج سلولی نمک دوست و گرمادوست نسبی را در شرایط پرتنش در محیط کشت دارای 23% نمک تام تولید می کند. تعیین توالی ژن S rRNA16 و ویژگی های فنوتیپی نشان داد ...  بیشتر

2. معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه

عباس اخوان سپهی؛ شبنم ایران نژاد؛ محمد علی آموزگار؛ امیر توکمه چی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 335-345

چکیده
  در این پژوهش برای اولین بار شناسایی میکروارگانیسم نمک دوست نسبی جنس Salinivibrio از دریاچه ی شور ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی سویه های جدیدی از این جنس گردید. دریاچه ی ارومیه دریاچه ی پرشوری است که در شمال غربی ایران واقع شده و شورترین دریاچه ی دائمی ایران و از معدود دریاچه های فوق اشباع دائمی در جهان می باشد. ابتدا نمونه ...  بیشتر