1. مقایسه اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی صمغ گیاه بنه (Pistacia atlantica) با برخی آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی

بهروز دوستی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 115-124

چکیده
  با توجه به عوارض شناخته شده برخی آنتی بیوتیک‌‌ها و نتایج تحقیقاتی مبنی بر وجود ترکیبات ضد باکتریایی و ضد قارچی در گیاه بنه، در این تحقیق اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی صمغ بنه با آنتی‌بیوتیک‌های رایج مقایسه شدند. پس از جمع‌آوری صمغ گیاه بنه از شهرستان کوهدشت در استان لرستان، اثرات ضدمیکروبی غلظت‌های مختلف آن روی باکتری‌های استافیلوکوک ...  بیشتر