1. بررسی تاثیرعدم فعالیت آنزیمRON1 در گیاهان موتانت ron1-1 در واکنش به تنش القا شده توسط هورمون‌ها در آرابیدوپسیس

سارا رویان؛ رضا شیرزادیان؛ محسن زواره؛ عاطفه صبوری

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 382-398

چکیده
  گیاهان بسته به نوع تنش میزان بسیاری از هورمون‌ها را تغییر می‌دهند. هورمون های آبسیزیک اسید (ABA)، هورمون اکسین (IAA) و اتیلن (Ethylene) برطیف گسترده‌ای از فعالیت‌های گیاه مؤثر هستند. از آن‌جایی که ژن RON1 بر مسیر بیوسنتز یا سیگنالینگ هورمون‌های IAA, ABAو C2H4 مؤثر می‌باشد، لذا تأثیر تغییر فعالیت ژن RON1 در گیاهچه های ron1-1 بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ...  بیشتر