1. سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی

فریبا محسن زاده؛ دوستمراد ظفری؛ بهاره نوری صفا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 321-330

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش استفاده از نفت و فرآورده های نفتی، آلودگی نفتی از بزرگترین آلودگی های زیست محیطی است. میکروارگانیسم های موجود در خاک مهم ترین موجوداتی هستند که در نخستین مراحل بروز آلودگی، تحت تأثیر قرار می گیرند و در عین حال می توانند در حذف و تجزیه آن موثر باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثر حضور آلاینده های نفتی بر رشد قارچ‌های ...  بیشتر