1. جداسازی وشناسایی دو قارچ تولیدکننده آنزیم لاکاز از باگاس و ریزوسفر نیشکر

فاطمه شیخی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ غلامرضا قزلباش

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 389-398

چکیده
  .چکیده:در تجزیه لیگنین، مجموعه¬ای از آنزیم¬ها تحت عنوان لیگنیناز نقش دارند. لاکاز به علت ویژگی¬های خاص خود در بین آنزیم¬های تجزیه¬کننده لیگنین از اهمیت خاصی برخوردار است. از ویژگی¬های لاکاز،اکسیداسیون انواع متعدد سوبستراها، تحمل گرمایی بالا، داشتن pH ایزوالکتریک اسیدی است. شناسایی میکروارگانسیم¬های جدید با قدرت تولید ...  بیشتر