ژنتیک
1. بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور IX انسانی

جعفر وطن دوست؛ َشکوفه حسن آبادی؛ مجید مومنی مقدم

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 208-218

چکیده
  فاکتور IX بعنوان یک فاکتور انعقاد خون و وابسته به ویتامین K، برای عملکرد بیولوژیک خود نیاز به تغییرات پس از ترجمه از جمله گاماکربوکسیلاسیون دارد. گاماکربوکسیلاسیون توسط آنزیمی به نام گاماکربوکسیلاز کاتالیز می شود و پروپپتید پروتئین های وابسته به ویتامین K، اولین مکان شناسایی گاماکربوسیلاز می باشند. اسیدهای آمینه خاص در این توالی ...  بیشتر

بیولوژی سلولی
2. ترمیم زخم پوستی موش با استفاده از عصاره ماگوت lucilia sericata

طاهره سنجری؛ مجید مومنی مقدم؛ جعفر وطن دوست؛ تکتم حجار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 26-39

چکیده
  زخم یکی از مشکلات کلینیکی بوده و به علت اهمیت زخم مدیریت و درمان آن از اولویت های پزشکی محسوب میشود. هر محصول و فرایندی که بتواند مدت زمان ترمیم زخم را به حداقل برساند می تواند به حل مشکلات بیماران کمک نماید. در این مطالعه اثر عصاره ماگوت Lucilia sericata بر روی ترمیم زخم بررسی شد. ب از لاروها عصاره گیری شد و این عصاره مورد ارزیابی توسط تست MTT ...  بیشتر